Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Intézményünk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező, tanköteles korú tanulót felvesz az 1. évfolyamára.
Az 1. osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az 1. évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A 2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló tanulmányi eredményének, magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az intézményvezető dönt.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük.
Amennyiben intézményünk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának szabályait a Házirend tartalmazza.
A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában, a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló a szintfelmérő vizsgán bármely tantárgyból az előírt követelményeken alul teljesített, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán nyújtott teljesítménye továbbra sem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A Vas Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban történik. A 2017/2018. tanévre 1 első osztály indítását engedélyezte a fenntartó. Jelenleg intézményünkben 12 osztály és 8 napközis csoport működik.

Térítési díj, tandíj, egyéb fizetési kötelezettség
Az iskola pedagógiai programja alapján az önkéntes, térítési díj ellenében szervezett bel- és külföldi kirándulásokat, egyéb térítési díj ellenében igénybe vehető programokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. A térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. A külföldi utazások során a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket.
A térítési díjakat a szervezett program időpontja előtt legalább 1 héttel előre kell befizetni az osztályfőnöknél vagy a programot szervező pedagógusnál.
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 20. napjáig kell az élelmezési koordinátornál befizetni. A 229/2012 (8.28.) kormányrendelet a tandíjak és térítési díjak szabályait tartalmazza.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az étkezési koordinátornál lemondja.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat, ellenőrzés – Vas Megyei Kormányhivatal ellenőrzésének megállapításaiItt olvasható.

A nevelési – oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben szervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 6.00-tól 17.00 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető, a tagiskolában a tagintézmény-vezető engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitvatartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitvatartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva tart.
A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.

A pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai
A 2016/17-es tanév során vezetői tanfelügyelet és két minősítés történt az intézményben. Az eljárásban résztvevők sikerrel teljesítették a pedagógiai – szakmai ellenőrzés feladatait. A 2017/18-as tanévben egy kollégánk vesz részt pedagógus minősítésben.

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Megtalálhatók az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban. Ide kattintva megtekinthetik a Szervezeti és működési szabályzatotitt megnézhetik a házirendetitt pedig a pedagógiai programot.
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, a nevelő oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét ide kattintva tekinthetik meg.

Az Országos kompetenciamérés 2018. évi eredményei

A 6. évfolyam eredményei

A 8.évfolyam eredményei

Intézményi összefoglaló jelentés

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétléssel, továbbtanulással kapcsolatos adatok.
2014/15 évfolyamismétlés: 5 fő
2015/16 évfolyamismétlés: 0 fő
2016/17 évfolyamismétlés. 0 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 19 fő

2017/18 évfolyamismétlés 1 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 22 fő

 

A 2015/2016. tanévben 50 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 27 fő
8. b: tanuló: 23 fő

A 2016/2017. tanévben 33 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 16 fő
8. b: tanuló: 17 fő

A 2017/2018. tanévben 36 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 19 fő
8. b: tanuló: 17 fő

Továbbtanulási tájékoztató:

[table id=13 /]

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődésének, igényeinek, szükségleteinek, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető az adott tanévet megelőző tanév végén hirdeti meg a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő május 20. A jelentkezés iskolai nyomtatványon lehetséges, melyet a tanulók a hazavisznek. A jelentkezési lapot az osztályfőnökök, majd az tagintézményvezető II., tagintézményvezető-helyettes gyűjti össze. A jelentkezés egy tanévre szól, amelyet szeptembertől, ha szükséges korrigálni lehet. A jelentkezés önkéntes, de a foglakozásokon való részvétel a tanév során kötelező.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Intézményünkben a törvényi szabályozásnak megfelelően hétvégi házi feladat nem adható.
Egy tanítási napon alsó tagozatban a tanuló maximum egy, felső tagozatban két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára.
A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.

A tanulmányok alatti vizsgák típusai, tervezett ideje, az osztályozó vizsgák követelményei
Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, pótló vizsga, javítóvizsga.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatának megállapításához
-ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
-ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy a tantárgy tanítására meghatározott időnél rövidebb idő alatt tehet eleget;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák harminc százalékát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.

Pótló vizsgát tehet a diák, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik a vizsgáról, onnan távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét, követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább hat héttel (két hónappal), javítóvizsga esetén pedig a tanév végén (a bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
Az osztályozóvizsga tantárgyai a következők:
1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv (idegen nyelvből eltérő tantervűeknek nem kell vizsgázni)
5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, hon- és népismeret, matematika, természetismeret, idegen nyelv, (idegen nyelvből eltérő tantervűeknek nem kell vizsgázni)
7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, (eltérő tantervű tanulók a fizika, kémia, biológia tantárgyak helyett a természetismert tantárgy keretében vizsgáznak)
A tanulmányok alatti vizsgákon (javító, pótló vizsgákon) az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket teljesíteniük a tanulóknak:

[table id=16 /]

[table id=17 /]

[table id=18 /]

Házirend

Munkaterv

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Kompetenciamérés

Iskolai dolgozók

Archívum