Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Intézményünk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező, tanköteles korú tanulót felvesz az 1. évfolyamára.
Az 1. osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az 1. évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A 2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló tanulmányi eredményének, magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az intézményvezető dönt.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük.
Amennyiben intézményünk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának szabályait a Házirend tartalmazza.
A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában, a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló a szintfelmérő vizsgán bármely tantárgyból az előírt követelményeken alul teljesített, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán nyújtott teljesítménye továbbra sem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A Vas Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban történik. A 2017/2018. tanévre 1 első osztály indítását engedélyezte a fenntartó. Jelenleg intézményünkben 12 osztály és 8 napközis csoport működik.

Térítési díj, tandíj, egyéb fizetési kötelezettség
Az iskola pedagógiai programja alapján az önkéntes, térítési díj ellenében szervezett bel- és külföldi kirándulásokat, egyéb térítési díj ellenében igénybe vehető programokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. A térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. A külföldi utazások során a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket.
A térítési díjakat a szervezett program időpontja előtt legalább 1 héttel előre kell befizetni az osztályfőnöknél vagy a programot szervező pedagógusnál.
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 20. napjáig kell az élelmezési koordinátornál befizetni. A 229/2012 (8.28.) kormányrendelet a tandíjak és térítési díjak szabályait tartalmazza.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az étkezési koordinátornál lemondja.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat, ellenőrzés – Vas Megyei Kormányhivatal ellenőrzésének megállapításaiItt olvasható.

A nevelési – oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben szervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 6.00-tól 17.00 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető, a tagiskolában a tagintézmény-vezető engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitvatartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitvatartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva tart.
A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.

A pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai
A 2016/17-es tanév során vezetői tanfelügyelet és két minősítés történt az intézményben. Az eljárásban résztvevők sikerrel teljesítették a pedagógiai – szakmai ellenőrzés feladatait. A 2017/18-as tanévben egy kollégánk vesz részt pedagógus minősítésben.

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Megtalálhatók az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban. Ide kattintva megtekinthetik a Szervezeti és működési szabályzatotitt megnézhetik a házirendetitt pedig a pedagógiai programot.
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, a nevelő oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét ide kattintva tekinthetik meg.
Az országos mérés – értékelés eredményét szövegértésből és matematikából itt tekinthetik meg.

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétléssel, továbbtanulással kapcsolatos adatok.
2014/15 évfolyamismétlés: 5 fő
2015/16 évfolyamismétlés: 0 fő
2016/17 évfolyamismétlés. 0 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 19 fő

2017/18 évfolyamismétlés 1 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 22 fő

 

A 2015/2016. tanévben 50 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 27 fő
8. b: tanuló: 23 fő

A 2016/2017. tanévben 33 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 16 fő
8. b: tanuló: 17 fő

A 2017/2018. tanévben 36 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 19 fő
8. b: tanuló: 17 fő

Továbbtanulási tájékoztató:

 8.a8.bÖsszesen
Gimnázium415
Szakgimnázium7916
Szakközépiskola8715
Nem nyert felvételt000

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődésének, igényeinek, szükségleteinek, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető az adott tanévet megelőző tanév végén hirdeti meg a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő május 20. A jelentkezés iskolai nyomtatványon lehetséges, melyet a tanulók a hazavisznek. A jelentkezési lapot az osztályfőnökök, majd az tagintézményvezető II., tagintézményvezető-helyettes gyűjti össze. A jelentkezés egy tanévre szól, amelyet szeptembertől, ha szükséges korrigálni lehet. A jelentkezés önkéntes, de a foglakozásokon való részvétel a tanév során kötelező.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Intézményünkben a törvényi szabályozásnak megfelelően hétvégi házi feladat nem adható.
Egy tanítási napon alsó tagozatban a tanuló maximum egy, felső tagozatban két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára.
A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.

A tanulmányok alatti vizsgák típusai, tervezett ideje, az osztályozó vizsgák követelményei
Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, pótló vizsga, javítóvizsga.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatának megállapításához
-ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
-ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy a tantárgy tanítására meghatározott időnél rövidebb idő alatt tehet eleget;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák harminc százalékát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.

Pótló vizsgát tehet a diák, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik a vizsgáról, onnan távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét, követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább hat héttel (két hónappal), javítóvizsga esetén pedig a tanév végén (a bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
Az osztályozóvizsga tantárgyai a következők:
1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv (idegen nyelvből eltérő tantervűeknek nem kell vizsgázni)
5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, hon- és népismeret, matematika, természetismeret, idegen nyelv, (idegen nyelvből eltérő tantervűeknek nem kell vizsgázni)
7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, (eltérő tantervű tanulók a fizika, kémia, biológia tantárgyak helyett a természetismert tantárgy keretében vizsgáznak)
A tanulmányok alatti vizsgákon (javító, pótló vizsgákon) az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket teljesíteniük a tanulóknak:

ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelvírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Magyar irodalomírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Idegen nyelvírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Matematikaírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Etikaszóbeli vizsga
Környezetismeretírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Ének-zeneszóbeli vizsgagyakorlati vizsga
Vizuális kultúragyakorlati vizsga
Életvitel és gyakorlatgyakorlati vizsga
Testnevelés és sportgyakorlati vizsga

FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelvírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Magyar irodalomírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Idegen nyelvekírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Matematikaírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Etikaszóbeli vizsga
Történelemírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Természetismeretírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Fizikaírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Kémiaírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Biológiaírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Földrajzírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Ének-zeneszóbeli vizsgagyakorlati vizsga
Vizuális kultúragyakorlati vizsga
Informatikaszóbeli vizsgagyakorlati vizsga
Hon- és népismeretírásbeli vizsgaszóbeli vizsga
Technika, életvitel és
gyakorlat
írásbeli vizsga
Testnevelés és sportgyakorlati vizsga

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

1. a osztály20 fő
1.b osztály19 fő
2. a osztály27 fő
3. a osztály17 fő
3. b osztály17 fő
4. a osztály30 fő
5. a osztály29 fő
6. a osztály27 fő
7. a osztály17 fő
7. b osztály16 fő
8. a osztály25 fő
8. b osztály21 fő

Házirend

Munkaterv

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Kompetenciamérés

Iskolai dolgozók

Facebook

Archívum